ගිණුමි විස්තර ලැබුනු පසු කළ යුත්තේ කුමක්ද ? 

මේ ලිපිය මම විශේෂයෙන්ම ලියන්න කල්පනා කලේ lakforex ගිණුමි විවෘත කරගෙන ඉදිරියට යෑමට බලා පොරෛාත්තු වෙන සියලුම දෙනාට තමන්ගේ ගිණුමි විස්තර සහිත ඉමෙලය ලැබුනු පසු කළ යුත්තේ මොකක්ද කියන එක පිළිබදව පැහැදිලි අදහසක් ලබා දෙන්න. මොකක්ද ගොඩ දෙනෙකුට පිළිවෙල වටහා ගන්න අපහසුවක් තියෙනවා කියලා මට හිතුන හින්දා. බොහෝම සරල දේවල් ටිකක් තමයි කරන්නේ තියන්නේ. මෙවා මම ප්‍රධාන ලිපි වලත් දාලා ඇති. නමුත් පිළිවෙළ මතක් කරන්න ඔනි හින්දා ආයෙත් පැහැදිලිව මෙතන දාලා තියෙනවා. 

ගිණුමි විස්තර ලැබුනු පසු

ගිණුමි විස්තර කියලා ඔබට ලැබෙන්නේ Forex Broker සමාගමේ ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත කරපු ගිණුම. ඉදිරියේදි ගනුදෙනු සදහා භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගිණුම තමා. මෙක lakforex හරහා විවෘත කර ගත්ත ගිණුමක් හින්දා ඉදිරියේදි lakforex membership සේවා සියල්ලම ලබා ගන්න ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නිසි පරිදි ගිණුම සක්‍රිය කර ගත්තට පස්සේ. 

දැන් මෙ ගිණුම විවෘත කරලා තියෙන්නේ Nordfx කියන ජ්‍යාත්‍යන්තර Forex Broker සමාගෙමේ. ඉතින් එම සමාගෙමේ තමන්ගේ ගිණුමට ඇතුල් වෙන්න. www.nordfx.com කියන වෙබි සයිටි එකට ගිහිල්ලා ඉමෙල් එකෙන් ලැබිලා තියෙන Account Number එකයි Trader Password එකයි දාන්න. එතකොට ඔබට පුලුවන් ඔබගේ එම ගිණුමට ඇතුල් වෙන්න. 

ඊළගට කුමක්ද කළ යුත්තේ ? 

01. ලිපි සමග යමින් Demo Account එකක් හදා ගන්න. 
02. ගිණුම Verified කර ගැනීම සදහා Document Upload කරන්න
03. Card ඇඩි කර ගන්න
04. පුහුණු ගිණුමි තුලින් හොද අවබෝධයක් ලැබෙන තෙක් පුහුණු වන්න. 

මෙයාකාරයෙන් සියලුම ඉදිරි කටයුතු පළ කරලා තියෙන ලිපි එක්කම කර ගෙන යන්න හොදින් මතක තියා ගන්න. මොකද ඒ සියල්ල නිසි පිළිවෙළකට හදලා තියෙන හින්දා. HTML Comment Box is loading comments...