මෙය ඔබ විසින් ගිණුමක් විවෘත කිරිම සදහා එවනු ලැබු අයදුමි පත ලැබු බවට කරන සහතික කිරිමකි. ඒ අනුව ඔබගේ ගිණුම විස්තර තව දින 4 කින් හෝ 5 කින් ඔබගේ ඉමෙල් ලිපිනයට ලැබෙනු ඇත. එම ගිණුමි විස්තර ලැබෙන තුරැ ඔබ නැවතත් අපගේ ලිපි කියවමින් අධ්‍යනය කරන අතර තුර පහත සදහන් සහතික ඔබගේ Forex ගිණුම සහතික කර ගැනිම සදහා සුදානමි කර ගන්නාක් මෙන් දැනුමි දෙමු. 
  • ජාතික හැදුනුමි පතේ හෝ රියදුරැ බලපත්‍රෙය් හෝ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයේ Scan copy (Photo copy not accepted)
  • ඔබගේ ලිපිනය තහවුරැ කිරීම සදහා ඔබගේ ලිපිනයට ලැබෙන මාස 3 ක් ඇතුලත ලබා ගත් බිලක හෝ බිලක් නැතිනමි ලිපිනය සහිත බැංකු පොතේ මුල් පිටුවෙි  Scan Copy  
යන ඉහත සහතික පත් සුදානමි කර ගන්න.