අපගේ අවවාදයන්  නොසලකා  OPEN ACCOUNT තුලින් විවෘත කරගන්නා ගිණුමි සදහා සාමාජිකත්වය ලබා ගත නොහැකි බව කරැණාවන් සලකන්න. සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කරන සියලුම OPEN ACCOUNT තුලින් විවෘත කරගන්නා ගිණුමි දැනුමි දිමතින් තොරව ඉවත් කරනු ලැබෙි