සියලුම Advanced level ලිපි කියවන්න, Forex Signal , Daily analysis , daily special Economic idea ආදි සේවා නොමිලේ ලබා ගැනීම lakforex සාමාජිකත්වය ලබා තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. සියලුම සාමාජික සේවා එකම තැනකින් සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා ගන්න. අදම ලියාපදිංචි වන්න. නව Lakforex My account එකක් සාදා ගැනීමට ප්‍රථම පහත සදහා විස්තර හොදින් කියවන්න. 

 • පළමු වෙන්ම ඔබට සාමාජිකත්වය ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි තිබෙදැයි මෙතනින් ගොස් කියලා බලන්න. Click Hire 

 • ඉතා වැදගත් : ඔබගේ lakforex myaccount එක සාදා ගැනීමට ප්‍රථම පහත විස්තර හොදින් කියවා අවබෝධයට ගන්න. 

 • පෙර ලබා දුන් සියලුම සාමාජික සේවා 2013/7/1 වන දින සිට ඔබටම වෙන්වු Lakforex Myaccount එකකින් ලබා දේ. 
 • මේ අනුව ඔබට All Member Only Article ,  Daily Forex Signal, Analysis , Forex Economic Event Sinhalen , Important Daily Advice සහ ළගදීම ලබා දෙන්නට නියමිත තවත් බොහෝ සේවා රැසක් එකම ස්ථානයකින් ලබා ගත හැකි වේ.   )
 • ඒ සදහා ඔබ ඔබට වෙන්වු සාමාජික ගිණුමක් විවෘත කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
 • සාමාජික ගිණුම සදහා නව ගීණුමකට විස්තර පිරවීමෙදි Username හා Password ලෙස දැනට ඔබට දී ඇති lakforex  Username හා Password දැමීමෙන් වළකින්න. ඔබගේම නව Username හා Password එකක් ඔබ විසින්ම තිරණය කර යොදන්න. 
 • එසේම ඔබ ගිණුම සාදා ගෙන එයට ඇතුලු වු පසු සාමාජික සේවා ලබා ගැනීමට ඔබට lakforex membership ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි තිබිය යුතුවේ. එයට අදාල සුදුසුකමි පිළිබද විස්තර සදහා මෙය කියවන්න. එසේ සුදුසුකමි නැතිනමි ඔබගේ ගිණුම Approved  නොවනු ඇත. 

 • Lakforex Account Open ලිපියේ සදහන් " Open Manual Account "මගින් හෝ "Open Account " මගින් හෝ විවෘත කර නොගත් කිසිදු ගිණුමක් සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කිරිමට නොයෝදන්න.  වෙනත් සාමාගමි වල ගිණුමි හෝ කිසිවක් සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට යෙදවිය නොහැකිය. සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා Lakforex  Open account විස්තර සදහන් ලිපියේ ඇතුලත් ක්‍රම දෙකෙන් එකකින් විවෘත කර ගත් එකක් විය යුතුය.   එසේ නොමැතිව සාමාජිකත්වය සදහා අයදුමි කරන සියලුම ගිණුමි දැනුමි දීමකින් තොරව ඉවත් කර දමනු ලැබේ. 
 • ඔබ ඔබගේ Lakforex My account තුලට ඇතුලු වු පසු එහි සදහන් සේවා නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබ විසින් Lakforex හරහා විවෘත කර ගන්නා ලද Nordfx real Account Number එක එහි සදහන් කොටුව තුල ඇතුලු කර Submit කරන්න. එය එක් වරක් පමණක් සිදු කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. නැවැත නැවත ඇතුලු කිරිම අවශ්‍ය නැත. හොදින් මතක තබා ගන්න මෙහි ඇතුලත් කරණ ගිණුමි අංකය ඉහත සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි සහිත ගිණුමක් විය යුතුය. 

 • lakforex My account සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා දැනට අප සාමාජිකයින් නැවත අලුත් ගිණුමි විවෘත කිර මුදල් තැනපත් කිරීම අවශ්‍ය නැත. ඔබට ඔබගේ පැරණි ගිණුමම මේ සදහා භාවිතා කළ හැකි වේ. 
 • 2013/7/1 දින සිට ඔබට කලින් ලබා දි තිබු lakforex Password අවලංගු වේ. 
 • ඔබට මේ සමිබන්ධ යමි ගැටලුවක් වේ නමි කරැණාකර ඇඩිමින්ව සමිබන්ධ කර ගන්න. 
 • ඔබගේ නව lakforex My account සාදා ගැනීම සදහා පහත සදහා OPEN LAKFOREX MY ACCOUNT කිලික් කරන්න. 

 • කරැණාකර ඔබගේ ගිණුම සාදා ගැනිමෙන් පසුව දින 4 ක් ඇතුලත් එය Approved කර ගන්න.  ඒ සදහා ඔබට සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍යය සුදුසු කමි තිබිය යුතු වේ. එසේ දින 4 ක් ඇතුලත් Approved කර නොගන්නා lakforex My account ස්වංක්‍රියව පද්ධදියෙන් ඉවත් වෙනු ඇත. එබැවින් වඩාත් පහසුම ක්‍රමයනමි සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකමි සමිපුර්ණ කර ගෙන lakforex My account සදහා අයදුමි කිරිමයි. 

Create Your Free Lakforex My account today. Get More more Free Service From Lakforex.