විශේෂ නිවෙිදනයයි

කිසියමි පුද්ගලයෙක් විසින් අප නම භාවිතා කරමින් සාමාජිකයින් හා අනෙකුත් පිරිස් නොමග යැවීම පිණිස ව්‍යාජ Facebook ගිණුමක් සාදා අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරමින් සිටින බව වාර්ථා වි තිබෙි. මෙම ව්‍යාජ ගිණුමට සමිබන්ධ වීමෙන් වලකින්න. මන්ද මෙම ගිණුම හා අප අතර කිසිදු සමිබන්ධයක් නොමැති විමත් ඔහු අප නම භාවිතා කරමින් ඔබව නොමග යවා මුදල් වංචා කිරිමට හො පෙළඹිය හැකි බැවිනි. එබැවින් ඔබට හැකිනමි මෙම ගිණුම Facebook පහත ආකාරයෙන් Report කර මෙවැනි වංචාකාරයින් ගෙන් තවත් පිරිස් බෙිරාගැනිමට දායක වන්න. පහත දක්වා ඇත්තේ එම ව්‍යාජ ගිණුමයි. 

 ව්‍යාජ ගිණුම report කරන ආකාරය. 


ව්‍යාජ ගිණුමෙි සබැදියට පිවිසෙන්න - Click here


 ඉන්පසු Submitted to Facebook for Review යන්න කිලික් කරන්න. ඔබට ස්තුතියි.